محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان

آرشیو تیر » ۱۳۹۹ »

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۴/۱۱
کد خبر: ۹۹۰۴۱۱۱۷۷۶

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۴/۱۱
کد خبر: ۹۹۰۴۱۱۱۷۶۸

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۴/۰۴
کد خبر: ۹۹۰۴۰۴۱۷۶۳

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۴/۰۱
کد خبر: ۹۹۰۴۰۱۱۷۶۰