محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها

آرشیو » شرکت ها

تاریخ انتشار: 00/11/28
کد خبر: 001128۲۲۵۹

تاریخ انتشار: 00/11/28
کد خبر: 001128۲۲۵۴

تاریخ انتشار: 00/11/28
کد خبر: 001128۲۲۵۱

تاریخ انتشار: 00/11/13
کد خبر: 001113۲۲۴۵

تاریخ انتشار: 00/10/13
کد خبر: 001013۲۲۳۹